Основни подаци

"ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН је јавно комунално предузеће, које је основао град Зрењанин. Скраћена ознака предузећа је: ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН. Седиште предузећа је у улици Булевар Милутина Миланковића бб, 23000 Зрењанин. Одговорно лице је директор Илија Мандић дипломирани економиста.

БИОГРАФИЈЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

БИОГРАФИЈЕ

 

Жиро рачуни: 160-461451-10 (пијаце и пословни простор), 160-461457-89 (паркинзи)

          Матични број: 08759731            ПИБ: 101165299

Основне делатности предузећа • Делатност одржавања пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима; • Издавање некретнина; • Делатност одржавања паркинга у граду Зрењанину и пружање услуга на њима; • Услуге у друмском саобраћају – пратеће активности везане за рад „Паук“-а.  

 Овде можете преузети актуелне ценовнике пијачних услуга и и услуга паркинг сервиса

 


Менаџмент

 

Директор
Илија Мандић, мастер економиста
ilija.mandic@pijaceiparkinzizr.rs

 

Помоћник директора
Жика Живадиновић,  дипломирани економиста
zika.zivadinovic@pijaceiparkinzizr.rs

Руководилац оперативног сектора
Властимир Попов, дипломирани економиста
vlastimir.popov@pijaceiparkinzizr.rs

Руководилац одељења финансијко рачуноводствених послова
Драган Теодоровић, дипломирани економиста
dragan.teodorovic@pijaceiparkinzizr.rs

Руководилац одељења за опште, правне и кадровске послове
Даница Кесић, дипломирани правник
danica.kesic@pijaceiparkinzizr.rs

 

Руководилац одељења за послове паркирања и послове безбедости и здравља на раду
Дарко Данкулов, економиста
darko.dankulov@pijaceiparkinzizr.rs

 

Руководилац одељења пијаца
Оливер Митровић, Инжењер текстилне конфекције
oliver.mitrovic@pijaceiparkinzizr.rs

 

Руководилац одељења одржавања
Марко Зарубица, Електротехничар аутоматике
marko.zarubica@pijaceiparkinzizr.rs

 

Руководилац одељења контроле
Драган Петрин, дипломирани економиста
dragan.petrin@pijaceiparkinzizr.rs

 Историјат

Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 26.03.2002.г. донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин.

Трговински суд у Зрењанину донео је Решење  за упис у судски регистар предузећа дана 11.06.2002.г.

Уговором од 24.12.2002. г. од стране Скупштине општине Зрењанин предате су на управљање Зелена пијаца у улици Мирослава Тирша, Југ Богдановој, Мужљанској колонији, у тржном центру у насељу Багљаш, житна пијаца у улици Југ Богдановој, део нове пијаце који је оспособљен за вршење делатности кваташке пијаце и сточна пијаца.

Одлуком  Скупштине општине Зрењанин од 29.06.2004. г. на предузеће је пренето право коришћења пијаце у насељу Багљаш и пијаце у Југ Богдановој улици.

Након изградње Нове пијаце, Уговором од 01.12.2005. предузећу је пренето право коришћења на новој градској пијаци у Зрењанину у чијем саставу се налази и  пословни простор који се издаје у закуп.

Општинском Одлуком о паркирању возила, од октобра 2002.г.  нашем предузећу су дати на управљање паркинг „Житни трг“, паркинг „Вук Караџић“, улични паркинзи у граду Зрењанину.

Одлуком  Скупштине општине Зрењанин од 29.06.2004. г. на предузеће је пренето право коришћења паркинга на превлаци код  Културног центра и паркинга на Багљашу.

Поред горе наведеног предузећу је дато на привремено коришћење:

  • Простор на централној пијаци на коме је организовано паркирање и ауто пијаца половних аутомобила;
  • Паркинг поред централне пијаце;
  • Паркин у Тиршовој улици;
  • Паркинг за продају из камиона на централној пијац;
  • Паркинг на пијаци у Југ Богдановој улици;
  • Плато испод Војвођанске банке.

 

Органи предузећа

Надзорни одбор:

 
 

Функција

Председник

 

Чланови

Презиме и име

Милинков Соња

Станижан Љиљана

Кесић Даница

Напомене

Ван предузећа

Ван предузећа

Из предузећа

 
 

 

Пословодство / колегијум

 
 

Функција

Директор

Помоћник директора

Руководилац оперативног сектора

Руководилац одељења  за послове паркирања и послове безбедности и здравља на раду

Руководилац одељења одржавања

Руководилац одељења за финансијско рачуноводствене послове

Руководилац одељења за опште, правне и кадровске послове

Руководилац одељења контроле

Презиме и име

Илија Мандић

Жика Живадиновић

Властимир Попов

Дарко Данкулов

Марко Зарубица

Драган Теодоровић

Даница Кесић

Драган Петрин

 

Органиграм

 

jkp-organigramnew

 

 

Седиште предузећа и дислоциране подружнице/ погони

 
 

Централа / подружниа

Управна зграда, нова пијаца, ауто пијаца

Пијаца „Багљаш“

Пијаца „Југ Богданова“

Сточна пијаца

Паркинг „Житни трг“

Паркинг „Код Културног центра“

Адреса

Булевар Милутина Миланковића бб

Булевар Вељка Влаховића

Југ Богданова

Темишварски друм бб

Житни трг

Обала Пионира бб

 


 

 

JKPPIP_LOGO_SЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН
Булевар Милутина Миланковића бб
23000 Зрењанин

телефон: + 381 (0)23 511-217
Факс: + 381 (0)23 511-343
Веб адреса: www.pijaceiparkinzizr.rs
Е-маил: officepip@pijaceiparkinzizr.rs