ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

 • Закон о буџетском систему
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима
 • Закон о јавним предузећима
 • Закон о јавној својини
 • Закон о локалној самоуправи
 • Закон о финансирању локалне самоуправе
 • Закон о комуналним делатностима
 • Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
 • Закон о привредним друштвима
 • Закон о платном промету
 • Закон о јавним набавкама
 • Закон о државној ревизорској институцији
 • Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
 • Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
 • Закон о порезу на додату вредност
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији
 • Закон о порезима на имовину
 • Закон о раду
 • Закон о рачуноводству
 • Закон о ревизији
 • Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
 • Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава буџета републике србије јединици локалне самоуправе
 • Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима
 • Правнилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике
 • Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јаног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузиманја података о преузетим обавезама субјеката јавног сектор, ради вршења тог надзора
 • Статут града Зрењанина
 • Одлука о пијацама
 • Одлука о пијачном реду
 • Ценовник пијачних услуга ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
 • Ценовник за услуге одношења и чувања непрописно паркираних возила и уклањање старих и напуштених возила
 • Одлука о измени одредаба одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје
 • Одлука о паркирању возила
 • Одлука о ауто-такси превозу путника на територији града Зрењанина
 • Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина
 • Одлука о оснивању ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
 • Статут ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
 • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈКП „Пијаце и пракинзи“ Зрењанин
 • Правилник о утврђивању зараде запослених, накнаде трошкова и других примања у ЈКП „Пијаце и паркинзи Зрењанин
 • Пословник о раду Надзорног одбора
 • Правилник о раду службе за одношење возила
 • Правилник о коришћењу службених возила и унутрашњој контроли безбедности саобраћаја
 • Правилник о безбедности здравља на раду
 • Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 • Одлука о начину поделе претходног ПДВ-а према економској припадности на део који може да се одбије од дугованог пореза и део који неможе да се одбије
 • Колективни уговор за ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
 • Правилник о рачуноводственим политикама у складу са МРС, односно МСФИ
 • Правилник о рачуноводству за мала и средња правна лица која примењују МСФИ за МСП
 • Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог сатања са стварним стањем.