ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

кликните на питање да бисте прочитали одговор

Тезга се у резервацију може узети путем јавне лицитације.

 Оглас о давању тезги у резервацију путем јавне лицитације се поставља на огласну таблу која се налази на пијацама.

Тезге које су претходно прошле поступак лицитације а нису излицитиране могу се узети у резервацију непосредном погодбом.

 

У пијачној управи предузећа се мо же добити списак слободних тезги које се могу узети у резервацију непосредном погодбом.

Плаћање се врши до десетог у месецу за текући месец. Уплата резервације се може извршити на благајни предузећа или уплатом на текући рачун предузећа који се води код пословне банке.

Tезге на зеленом делу пијаце су без затвореног бокса, а на робном делу пијаце су са затвореним боксом.

По правилу продавци су дужни да не остављају робу на тезгама или у боксевима. Уколико пак то учине предузеће не одговара за насталу евентуалну штету или крађу остављене робе.

Тезге немају прикључак за електричну енергију. Уколико корисник тезге жели да има прикључак може се оратити предузећу захтевом за постављање истог о свом трошку, уз обавезу прибављања важећег стручног налаза о исправности екектричне инсталације.

Да предузећа располаже са 22 локала на пијаци која издаје у закуп.

Локали се у закуп издају путем оглашавања у листу Зрењанин. Понуде се достављају предузећу у затвореним ковертама, а локал се даје у закуп понуђачу који је понудио највећи износ.

Приликом узимања локала у закуп плаћа се троструки износ закупнине који покрива три месеца унапред,а након тога се закупнина плаћа до петог у месецу за текући месец уз одобрење 25% попуста. Ако се уплата не изврши до петог у месецу плаћа се пуни износ закупа.

Нису садржани, већ корисник посебно плаћа настале комуналне трошкове.

Закупци локала су дужни да сами односно о свом трошку одржавају закупљени локал.

Локали располажу простором испред, с тим да се тај простор накнадно наплаћује, а износ накнаде односно закупа је у  зависности од намене коришћења.

Не постоји могућност постављања мањих монтажних објеката.

Да на пијацама се налазе посебни објекти, млечно-месне сале, у којима се налазе расхладне витрине за продају млечних производа.