ПРЕНОС ВОЗИЛА

кликните на питање да бисте прочитали одговор

Правни основ за одношење, односно уклањање возила, налази се члану 296. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, којим су утврђене надлежности за уклањање возила паркираних или заустављених супротно одредбама закона. 
ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, специјалном дизализацом „паук“ уклања (односи) возила поступајући по налогу Саобраћајне полиције, Комуналне милиције, Комуналне инспекције Града или општина, који су важећим прописима овлашћени за вршење надзора над непрописно заустављеним или паркираним возилима. 
Полицијски службеник, комунални милиционар или овлашћени инспектор доноси решење којим се утврђује да је возило непрописно паркирано (наводи врсту прекршаја) и налаже власнику возила да уклони непрописно паркирано возило у остављеном року (1 минут). У случају да возило не буде уклоњено од стране власника у остављеном року, исто ће уклонити ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, на за то одређено место о трошку возача-власника возила. За свако уклањање возила, полицијски службеник, комунални милиционар или овлашћени инспектор, издаје налог за уклањање возила ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, у коме се наводи основ уклањања (одношења), време и датум издавања налога, врста прекршаја, име полицајца, милиционара или инспектора који је издао налог. 
На основу става 11. члана 296. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и члана 43 став 1. Закона о Влади, Влада Србије донела је Одлуку о одређивању накнаде за уклањање возила. Овом одлуком утврђене су накнаде за уклањање возила које је паркирано или заустављено супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачено на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, по налогу надлежних органа – Министарства унутрашњих послова, Комуналне милиције и Комуналне инспекције. 
Категоризација возила извршена је на основу тежине возила, те су тако одређене и цене преноса, односно уклањања. Сва возила подељена су у 6 категорија:

 • возила масе до 800 kg (збир масе возила и носивости возила),
 • возила масе од 801 kg до 1330 kg (збир масе возила и носивости возила),
 • возила масе од 1331 kg до 1900 kg (збир масе возила и носивости возила),

У зависности од тежине возила, утврђује се цена преноса, односно уклањања возила и у цену није урачунат прекршајни налог надлежног органа – Саобраћајне полиције, Комуналне милиције или Комуналне инспекције. Такође, плаћа се и накнада за сваки започети дан а почињу да се обрачунавају по истеку дана доношења возила.. Услуга се плаћа готовински, кредитном, картицом при преузимању возила. 
На основу поменуте Одлуке Владе, Скупштина града Зрењанина одобрила је ценовник за уклањање возила ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин.

Странка је дужна да изврши пријаву оштећења након измирења трошкова услуге уклањања возила а пре напуштања депоa за пренос возила. На локацији где је возило смештено прави се Записник и утврђује чињенично стање, уз присуство саобраћане полиције.

Позив се упућује дежурној служби саобраћајне полиције на број телефона 023 565191. Дежурном лицу је потребно саопштити регистарски број возила које омета саобраћај, врсту прекршаја, тачну адресу, односно паркинг место које је потребно ослободити као и личне податке (име, презиме и контакт телефон).

Захтев се прослеђује Служби за пренос возилауз обавезно присуство саобраћајног полицајца, комуналног милиционара или комуналног инспектора – који као надлежни орган издаје налог за уклањање возила.

Брзина извршења зависи од процене приоритета на терену, коју одређује надлежни орган – Саобраћајна полиција, Комунална милиција или Комунална инспекција.

Фотографије које снимају запослени у ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, пре подизања возила саставни су део службене документације Предузећа и односе се на евентуална постојећа оштећења на возилу настала пре уклањања возила.

Фотографије, које се односе на положај возила у прекршају, налазе се у ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, у улици Бул. М. Миланковића бб, те странка у случају подношења захтева за проверу прекршаја евидентираног фотографијом, треба да се обрати на наведену адресу.

Налог за пренос одбачених и напуштених возила издаје градска Комунална инспекција или Комунална милиција. Новим Законом о безбедности у саобраћају предвиђено је да и Саобраћајна полиција издаје налоге за пренос оваквих возила.

Паркинг за комерцијално паркирање аутобуса град Зрењанин нема.

Возило се уклања када је непрописно заустављено или паркирано, односно када је паркирано противно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Одлуке о јавним паркиралиштима.

Плаћање паркинга у случају када је паркирање извршено противно одредбама Закона и Одлуке о јавним паркиралиштима, као и на местима где је забрањено заустављање и паркирање је беспредметно и не спречава санкционисање непрописног паркирања.

У случају када се уклањају непрописно паркирана возила по пријави грађана, подаци о лицу које је извршило пријаву представљају службену тајну и као такви не стављају се на увид лицу чије је возило уклоњено. 

Уклањање возила се врши када је исто непрописно заустављено или паркирано, односно када је паркирано противно одредбама Закона о безбедности у саобраћају на путевима и Одлуке о јавним паркиралиштима, а по налогу Саобраћајне полиције, Комуналне милиције или Комуналне инспекције. Слободна процена постојања или непостојања ометања саобраћаја, уколико није утемељена у одредбама поменуте регулативе, није релевантна.

Непрописно паркиране аутомобиле са зелених површина ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, уклања специјалним возилом „ПаукКомунална инспекција издаје решење за уклањање возила паркираних на зеленим површинама, којим налаже власнику возила да у року од три минута уклони возило. Уколико то не учини и возило остане на зеленој површини, инспектор издаје налог за уклањање возила, а потом специјално возило Паук“ преноси возило до паркинга  код Културног центра. Након што измири трошкове преноса власник може преузети возило.

Непрописно паркирана возила на зеленим површинама грађани могу пријавити комуналној инспекцији на број телефона: 023 315-0071, или путем е-маил-а: inspekcija@zrenjanin.rs.

За возила која су заустављена или паркирана на саобраћајним површинама или тротоарима задужена је Саобраћајна полиција и Комунална милиција, а за остале површине Градска комунална инспекција. Пријаве се подносе на телефон 023/315-00-92, 065/315-00-92, одакле ће се проследити надлежним органима.

За нелегалну продају робе из возила надлежна је тржишна инспекција.

ПОСЕБНИ-ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНЗИ

Плаћање се врши готовином или платним картицама. На посебним – затвореним паркинзима „Житни трг“, паркинг код „Културног центра“ и паркинг на „Старој пијаци“ односно у улици др, Мирослава Тирше, плаћање се обавља приликом изласка са паркинга, односно код излазне рампе на шалтеру наплатне кућице.

У случају када је возило, које је паркирано на затвореном паркингу, оштећено или обијено од стране трећег лица, догађај се телефонским путем пријављује надлежном органу МУП-а. Пријаву може извршити искључиво лице чије је возило оштећено или обијено. Надлежни орган МУП-а, након примљене пријаве, на основу своје процене може изаћи на лице места да сними штету или захтевати од оштећеног да дође у МУП и пријави насталу штету.

Корисници услуга могу се обратити у просторијама ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, у улици Бул. М. Миланковића бб, или на телефон предузећа 023 511-217, 511-216 или на е-маил officepip@pijaceiparkinzizr.rs, са захтевима, молбама, жалбама, притужбама, представкама или ради добијања информација из делокруга рада Предузећа.

Услови су презентовани у ценовнику услуга паркирања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, који можете видети на нашем сајту, или се обратити служби паркирања на телефон: 023 511-216, 511-217.

Комплетна услуга, одабира затвореног паркинга, врсте претплатне карте и слично, обавља се у просторијама предузећа ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, у служби паркирања.

Важно је напоменути да није могуће паркирање више возила (различити регистарски бројеви) са једном претплатничком паркинг картом. У сваком Уговору који странка склапа са ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, наводи се регистарски број возила за које се плаћа претплата.

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, не одговара за безбедност возила на затвореним паркинзима.

Уговор са корисницима услуга уобичајено се закључјује на одређено време, тако да исти престаје на један од следећих начина:

 • истеком плаћеног периода претплате;
 • сагласном вољом уговорних страна израженом у писаном облику;
 • једностраним писменим отказом било које уговорне стране са отказним роком од 8 дана, без обавезе навођења разлога;
 • једностраним отказом даваоца услуга без остављања отказног рока у случају непоштовања одредаба уговора од стране корисника услуга.

ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ

Паркирање се плаћа одмах по заузећу паркинг места, односно након истека једног минута од момента заузећа.

Након истека плаћеног паркирања возач је дужан да одмах напусти паркинг место или да плати паркирање за наредно време заузећа.

Право на СПК ППК има свако физичко лице чије је пребивалиште у зонираном делу и које поседује возило у власништву. Једини валидни документ за утврђивање пребивалишта је лична карта, а власништва над возилом саобраћајна дозвола. Подношењем на увид личне карте и саобраћајне дозволе утврђује се да ли је у међувремену дошло до промене у односу на претходно евидентирано стање. Саобраћајна дозвола се доставља на увид како би се утврдило власништво над возилом и трајање важности регистрације возила физичког лица.

Поред наведеног право на станарску карту имају и следећа физичка лица:

 • Са личном картом на адреси становања и саобраћајном дозволом на име лизинг куће (доставити уговор о куповини возила путем лизинга):
 • Са личном картом на адреси становања исаобраћајном дозволом службеног возила на име правног лица (доставити потврду правног лица којом се потврђује да запослени има право коришћења возила 24 часа);
 • Са личном картом и одговарајућом адресом места боравишта, издате од стране надлежне полицијске управе и саобраћајном дозволом на своје име;
 • Правним и физичким лицима, која у недостатку другог прилаза користе паркинг да би дошли до својих дворишта и гаража, издаје се карта за прилаз без плаћања услуге паркирања возила, стим да се не могу користити паркинг места.

Најчешћи случајеви су:

 • прослеђен је СМС са погрешно унетим регистарским бројем аутомобила;
 • СМС порука је упућена на погрешан број (СМС центар);
 • СМС порука је упућена за погрешну зону;
 • СМС порука није прослеђена оператеру због недостатка средстава на рачуну.

Осим наведеног, велики број корисника не прочита одговор који је узвраћен на њигов захтев за плаћање, јер осим потврдног одговора могуће је добити и неки од следећих:

 • Жао нам је, коришћење ове услуге Вам тренутно није омогућено, молимо Вас платите паркинг на други начин.
 • Ваш захтев се тренутно обрађује, покушајте касније.
 • Због временског ограничења ова услуга Вам није омогућена, покушајте касније.

У случају да корисник пошаље СМС поруку да би платио паркирање за возило којем је издата ППК, аутоматски ће да добије поруку следеће садржине:

Поштовани, за возило BG***** издата Вам је ППК у износу од 1.000,00 дин., са роком важења до 21 час.

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, сходно Одлуци о паркирању возила број 06-19-4/17-I, од 14.02.2017.год.,обављаконтролу и наплату на јавним паркиралиштима која могу бити: стална, привремена, сезонска и повремена.

Стална паркиралишта могу бити: општа и посебна.

Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и тротоара и друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила.

Посебна паркиралишта су објекти и површине уређени и играђени за паркирање моторних возила са контролисаним уласком и изласком возила.

Остали видови непрописног паркирања возила ван јавних паркиралишта, у надлежности су саобраћајне полиције или надлежних инспекцијских органа, зависно од врсте прекршаја и они их санкционишу.

Саобраћајни знакови – вертикална сигнализација,као и допунске табле, исти су за све учеснике у саобраћају.

Контролори паркирања обављају контролу свих моторних возила која се налазе у зони контролисаног паркирања,па тако и возила паркираних на паркинг месту за особе са посебним потребама.

На основу овлашћења утврђених Одлуком о јавним паркиралиштима, паркинг контролори су дужни да врше искључиво контролу и наплату паркирања, а корисницима ће пружити додатне информације у вези са обавезом плаћања паркирања, уколико то корисник тражи.

Одлуком о јавним паркиралиштима утврђена је обавеза корисника јавног паркиралишта да плати одговарајућу накнаду за коришћење паркиралишта. На сваком јавном паркиралишту је истакнут саобраћајни знак, односно знак зоне, са јасним упутством о и начину плаћања.

ППК се издају према регистарској ознаци возила. У случају да изостане добровољно измирење обавезе по издатом налогу за плаћање  ППК, приступа се принудној наплати посредством извршитеља*. Опомене за плаћање упућују се на адресу власника возила, према последњем пријављеном податку приликом регистрације возила.

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин податак о власнику возила добија искључиво из Министарства унутрашњих послова, као јединог органа надлежног за евиденцију о власницима моторих возила. Власник возила је дужан да пријави сваку промену података који се уписују у саобраћајну дозволу у року од 15 дана од настанка промене. У Министарству унутрашњих послова не води се евиденција корисника моторних возила.

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин је у обавези да наплату својих потраживања оствари посредством извршитеља, у складу са Законом о обезбеђењу и извршењу. Према том закону, извршитељи су надлежни за наплату у извршним поступцима у којима су повериоци комунална предузећа.

Паркирање је плаћено тек када стигне СМС одговор оператера, којим се потврђује да је извршено плаћање. Уколико корисник не добије одговор о плаћеном паркирању у року од два минута у виду СМС поруке, дужан је да плати паркирање на други начин, односно да понови захтев о плаћању слањем СМС поруке.

Једино регуларно, важеће или исправно плаћено паркирање за возило путем СМС порука јесте да регистарска ознака возила у поруци буде идентична оној на таблицама. У сваком другом случају, уколико корисник унесе латиничним писмом регистарску ознаку, али користећи словне опције за карактере Č,Ć,Ž,Š,Đ,W,X,Y неометано ће платити жељену услугу, али она неће бити валидна.

Наиме, кориснике који у својим мобилним апаратима немају опцију слања карактера Č,Ć,Ž,Š,Đ,W,X,Y саветујемо да проследе СМС са мобилног телефона на ком може исправно тј. идентично да се испише регистарска ознака, и да такав СМС сачувају у свом телефонском апарату и користе га при наредним плаћањима паркирања шаљући га, у зависности од зоне, на жељени СМС центар.

Трајно решење за све оне који желе да паркирање плаћају искључиво преко мобилног телефона јесте да у телефону буде подешена опција УТФ8, која омогућава нормално исписивање горе наведених слова, а коју могу да подесе сами уколико знају или код овлашћеног оператера.

Користећи се опционим карактерима (нпр. C уместо Č или Z уместо Ž) при куцању регистарске ознаке странка заправо плаћа паркирање неком ко заиста има таква слова у регистрацији или долази у ситуацију да порука за плаћање првог сата у рецимо жутој (другој) зони буде прихваћена, а да приликом продужавања паркирања у другом сату буде одбијена, јер је онај ко има управо такву регистарску ознаку већ платио тај сат.

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин обавља комуналну делатност конгтроле и  наплате јавних паркиралишта Одлуци о паркирању возила број 06-19-4/17-I, од 14.02.2017.год., као и решењу о сагласности на цене услуга коришћења паркинг простора на територији града Зрењанина.

Правни основ за издавање налога за плаћање ППК, садржан је у одредби члана 17. Одлуке о паркирању возила број 06-19-4/17-I, од 14.02.2017.год., као и решењу о сагласности на цене услуга коришћења паркинг простора на територији града Зрењанина

Правна природа налога за плаћање дневне карте је да представља цену за извршену комуналну услугу паркирања на јавним паркиралиштима, коју је утврдило јавно комунално предузеће уз сагласност града Зрењанина (Скупштина града – председник Скупштине града), , а корисник услуге је паркирањем возила и неплаћањем паркирања по започетом сату изразио пристанак  да цену услуге плати по одредбама члана 17. Одлуке.

  • Паркинг место користе сви возачи моторних возила под истим условима;
  • паркинг места су постала доступнија већем броју корисника;
  • решен је проблем паркирања станара на датом подручју;
  • урађено је техничко регулисање паркинг места и тротоари су „враћени“ пешацима;
  • обезбеђена су паркинг места  за особе са инвалитетом, чиме је испуњен и светски стандард  да 5% паркирних места буде резервисано за особе са инвалидитетом;
  • управљање паркирањем доводи до бољег управљања саобраћајем у Зрењанину.