Јавно комунално предузеће “ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ” ЗРЕЊАНИН је јавно комунално предузеће, које је основао град Зрењанин.

Скраћена ознака предузећа је: ЈКП “ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ” ЗРЕЊАНИН. Седиште предузећа је у улици Булевар Милутина Миланковића бб, 23101 Зрењанин.

ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА:

  • Делатност одржавања пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
  • Издавање некретнина;
  • Делатност одржавања паркинга у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
  • Услуге у друмском саобраћају – пратеће активности везане за рад „Паук“-а.

Tелефон: + 381 (0)23 511-217
Факс: + 381 (0)23 511-343
Веб адреса: www.pijaceiparkinzizr.rs
Е-маил: officepip@pijaceiparkinzizr.rs

ЖИРО РАЧУНИ:
160-461451-10 (пијаце и пословни простор)
160-461457-89 (паркинзи)

МАТИЧНИ БРОЈ:
08759731

ПИБ:
101165299

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНУ ЈАВНЕ ВЛАСТИ И ИНФОРМАТОРУ:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=KbdcYgQMjWvFcxHok